PaulXStretch Change History

v1.6.0 (2022–06–16)

v1.5.3 (2022–04–25)

v1.5.2 (2022–04–24)

v1.5.1 (2022–04–22)

v1.5.0 (2022–04–14)

Maintenance transition from Xenakios to Sonosaurus

02–26–2019 1.2.4

01–17–2019 1.2.3

07–09–2018 1.2.2

05–07–2018 1.2.0

04–01–2018 1.1.2

03–21–2018 1.1.1

03–21–2018 1.1.0

02–23–2018 1.0.2

02–16–2018 1.0.1

02–09–2018 1.0.0

02–02–2018 1.0.0 preview 5

01–05–2018 1.0.0 preview 4

12–23–2017 1.0.0 preview 3

12–17–2017 1.0.0 preview 2b

12–17–2017 1.0.0 preview 2

12–15–2017 1.0.0 preview 1